Friedach Meddach die Stunde am zälle
Zo vill Brass un kei Zigg mih för Freud
Dä Computer dä deit Dich nor quäle
Schon öm 12 Uhr das Opston bereut

Doch hügg ovend, do lööß De Dich falle
All dä Fruss, all dä Driss hinger dir
Jo, hück Naach do wees Do alles jewwe
Mer jonn us, un ich danz met dir

Danz, danz
Öm ding Levve
Danz, danz
Alles jewwe
Danz, danz
Durch die ganze Naach

All die Arbeid för paar Daach vergesse
Eimol russ us dem Hamsterrad
Et jeht öm uns, die Musik un et Levve
Zöm Sorje is uns die Zigg vill zo schad

Un dann pack uns dat Füür un mir brenne
Su lebendig su wore mer nie
Un Ding Auge so füürig am glöhe
Dä Moment nimmp uns keiner mih

Danz, danz
Öm ding Levve
Danz, danz
Alles jewwe
Danz, danz
Durch die ganze Naach

Jo, do pack uns dat Füür un mir brenne
So lebendig so wore mer nie
Un Ding Auge vür Leidenschaff glöhe
Dä Moment nimmp uns keiner mih

Danz, danz
Öm ding Levve
Danz, danz
Alles jewwe
Danz, danz
Durch die ganze Naach

Danz, danz
Öm ding Levve
Danz, danz
Alles jewwe
Danz, danz
Durch die ganze Naach

Banner Amtsdeutsch

Kütt

Teks: Christoph »Buchemsche« Weyer

Leed hüre